Στην επανορθωτική χειρουργική ανήκουν οι εξής επεμβατικές και μη υπηρεσίες: